Rreshqitese

Dere rreshqitese e palosshme per tarrace

Dyert rreshqitése te palosshme pérdorin
njé sistem inovativ shinash dhe
menteshash, i cili jo veteém lejon
instalimin e kursimit té hapésirés, por
gjithashtu lejon hapjen e té gjithe
sipérfagqes sé xhamit. Kjo lejon mé
shume drité te dités née hapésirén tuaj te
jetesés dhe ju krijoni njé kalim elegant
né kopsht ose ballkon. Né konfigurues
ju mund té zgjidhni midis drurit dhe
drurit—aluminit dhe té dizajnoni deren
tuaj rréshqitése té palosshme te bere
me porosi me njé cmim terhegés.